KVK hakkında Kişisel Verilerin Korunması, KVK Kapsamında Açık Rıza Beyanı ve KVK Kapsamında Aydınlatma Beyanı döküman linklerine tıklayarak ilgili belgelere ulaşabilirsiniz

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

  1. AMAÇ
  7 Nisan 2016 tarihinde 29677 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe giren ve
  resmiyet kazanan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunuyla tanımlanan kişisel
  verilerin işlenmesi, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve
  özgürlüklerin korunması ile ilgili, çalışma alanlarıyla ilgili vatandaşların ve kurum
  çalışanlarının kişisel verilerini işleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi veri sorumlularının
  yükümlülüklerini belirleyen politika oluşturmaktır.

  2. KAPSAM
  KVKK hükümleri gereğince, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ve bu verileri tamamen,
  kısmen otomatik ya da kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan yollarla işleyen
  Gaziosmanpaşa Belediyesi ağına ulaşan üçüncü kişiler, ihale yolu ile iş/hizmet aldığı
  şirketlerdeki çalışanlar ve kurum çalışanlarıdır.

  3. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
  KVK Kanunu uyarınca Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin kişisel verilerin korunması ve
  işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu
  şekilde sıralanmaktadır:
  3.1. Aydınlatma yükümlülüğü
  Gaziosmanpaşa Belediyesi, kişisel verilerin toplanması sırasında, ilgili kişiyi
  aydınlatmak ve bu kapsamda ilgili kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle
  yükümlüdür:
  - Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  - İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  - Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,
  - İlgili kişinin hakları.

  4. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI
  4.1. Kişisel veriler
  KVK Kanunu kişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her
  türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, kişinin verilerinin belli veya
  belirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir araya getirildiğinde kişiye ulaşılması)
  gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik
  numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve
  benzeri bilgiler kişisel veri tanımına girmektedir.
  Kişisel Verilerin Korunmasının konusu verisi işlenen gerçek kişiler olup, tüzel kişiler
  kapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, bir tüzel kişinin sicil numarası, ticaret
  unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgi içermeyen bilgiler, KVK
  Kanunu gereği kişisel veri olarak korunmamaktadır.
  4.2. Özel nitelikli kişisel veriler
  Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya
  ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK Kanunu
  6. Maddesinin 1. Fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni,
  siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti,
  dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
  güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, Özel nitelikli
  kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası
  olmaksızın işlenmesi yasaktır.
  Bu kapsamda; Kurumumuz tarafından bu tür kişisel veriler Kanun gereği işlenmesi
  gereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınarak KVK Kanunu
  6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.

  5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI
  5.1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyulacak ilkeler
  Toplanan tüm kişisel veriler, KVK Kanunu 4. Maddesinde sayılan ilkelere uygun ve
  5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmelidir.
  Kurumumuz, KVK Kanunu 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi
  konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel,
  belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde
  kişisel verileri işlemekle sorumludur.
  Bu demektir ki;
  - Gaziosmanpaşa Belediyesi kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlere bağlı
  olarak işlemelidir.
  - Gaziosmanpaşa Belediyesi kişisel verileri gerekli olduğu ölçüde işlemelidir. Bu
  kapsamda orantılık ilkesi dikkate alınmalıdır ve kişisel veriler amacın gerektirdiği
  dışında kullanılmamalıdır. Ayrıca amaca ulaşmayı sağlayacak ölçü aşılarak ihtiyaç
  olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmalıdır.
  5.2. Gaziosmanpaşa Belediyesi kişisel verileri işleme amaçları
  - Gaziosmanpaşa Belediyesi kişisel verileri KVK Kanunu 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu
  olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir.
  - Kurumumuz hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz hizmetlere
  ilişkin iletişim kurulabilmesi gibi amaçlarla belediyecilik faaliyetleri ile ilişkili olarak
  işlenmektedir.
  - Kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak
  bilgi ve belgeleri düzenlemek,
  - İlgili mevzuat uyarınca adli ve idari yetkili makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama
  ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
  - Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  - Kurum şirketleri ve yüklenicilerle olan ilişkilerin yönetimi,
  - Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
  - Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
  - Hukuk işlerinin icrası/takibi
  - Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  - Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası,
  - Bilgi Edinme talep, şikayet yönetimi,
  - Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  - Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
  - Web Sitelerden ve Uygulamalardan sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,
  - Ücretsiz ve kablosuz internet hizmetlerinin verilmesi,
  Bahsi geçen amaçların dışında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu
  kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme
  sürecine ilişkin olarak Kurum tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası temin edilmektedir.

  6. BİNA, TESİS GİRİŞLERİ VE İÇERİSİNDE VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ
  Kurumumuz tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Kurumumuzun binalarında ve
  tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine
  yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Bu faaliyetler güvenlik kameraları
  kullanılması, kimlik alınması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla
  yapılmaktadır.
  Kurumumuz tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt tutulması, Özel Güvenlik
  Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.
  Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme
  faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik
  ve idari tedbirler alınmaktadır.
  Kurumumuz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden
  Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize
  ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir
  hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve
  kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Kurum içinde gerçekleştirilecek denetim
  süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

  7. WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA ZİYARETÇİLERİ
  Kurumumuz sahibi olduğu internet siteleri ve mobil uygulamalarda; bu siteleri ziyaret eden
  kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini, ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini
  temin etmek amacıyla kaydetmektedir.
  Kurumumuzun Web sitelerinde ve mobil uygulamalarında yapmış olduğu bu faaliyetlere
  ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı açıklamalar, Kurum Web
  sitesi içerisinde Web sitesi ve Mobil Uygulama Gizlilik Politikasında yer almaktadır.

  8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI
  8.1. Yurtiçinde kişisel verilerin aktarımı
  Gaziosmanpaşa Belediyesi, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVK
  Kanununda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere
  uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Gaziosmanpaşa Belediyesi
  tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası
  olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVK
  Kanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan
  da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari
  veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, KVK Kanunu’nun 8. Maddesinde
  öngörülen şekilde 5. maddenin 2. Fırkasında (örn: bir sözleşmenin kurulması veya
  ifası için zorunlu olması ya da hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi)
  veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. Fıkrasında öngörülen
  durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. Gaziosmanpaşa Belediyesi,
  kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik
  önlemlerini alarak Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.

  9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
  9.1. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri
  KVK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Gaziosmanpaşa
  Belediyesi veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:
  - Kişisel verilerin;
  - hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
  - hukuka aykırı erişimi önlemek,
  - muhafazasını sağlamak,
  için her türlü teknik ve idari tedbir almak,
  - Kurum içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
  - Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alan yetkililerin
  görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun
  hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması
  için gerekli önlemleri alır,
  - İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde
  ilgilisine ve Kurula bildirmektir.
  9.2. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler
  Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve
  güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, aşağıda
  sıralanmış olan tedbirleri alır:
  9.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari
  tedbirler.
  Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde
  alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. Kurum bu tedbirleri eksiksiz olarak
  almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü
  kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin
  korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar
  görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.
  9.2.2. Kişisel verilerin korunması konusunda alınan tedbirler ve bunların denetimi.
  Kurum bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVK Kanunu ve ilgili
  mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek
  denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlama yapılır.
  9.2.3. Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler.
  Kurum, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler
  almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu
  durumlarda kurum, veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen
  kişileri ve KVK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

  10. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
  10.1. Kişisel verilere erişim hakkı
  İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. Bu
  nedenle Kurum ilgili kişiye;
  - Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  - Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme;
  - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme isteğinde
  bulunma hakkı.
  10.2. Kişisel verilerini değiştirme veya sildirme hakkı
  İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerini değiştirme veya sildirme hakkı
  bulunmaktadır.
  Bu kapsamda;
  - Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
  isteme,
  - Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel
  verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  - Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinin
  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme.

  11. ÇEREZ POLİTİKASI
  Bu çerez uygulamaları politikası Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından veya onlar adına
  yürütülen web siteleri ve Mobil Platformlar veya web siteleri üzerinden erişilen, kullanılan
  platformlar içindir.
  11.1. Çerezler (Cookies) Nedir?
  Çerezler web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar
  girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı, web sunucusu tarafından tarayıcınız
  aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu
  arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır.
  Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.
  Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik
  gösterir. Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde
  ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde
  kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri devre dışı bırakana kadar
  depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz.
  Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için
  tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

  12. DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
  İşbu veri politikası KVK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü ile birlikte kişisel
  verileri bulunan kullanıcılara bildirilecek ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne bağlı sitelerde
  de yayınlanacaktır.

  13. YÜRÜRLÜK
  İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana
  kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

  KVK Kapsamında Aydınlatma Beyanı

  GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın
  gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri
  işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek
  isteriz.

  a. Veri Sorumlusu
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel
  verileriniz; veri sorumlusu olarak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı (“Belediye”)
  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  b. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
  Kurumumuzun bağlı bulunduğu kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak
  hizmetlerde kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her
  türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için, KVKK
  kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon
  numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kâğıt üzerinde ya da
  elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri
  düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi
  saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz
  kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, Kurumumuzca sunulan veya
  talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.
  Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası
  aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;
  - Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  - Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına
  hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden
  bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  - Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
  sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  - Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  - İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  - İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  c. HES Kodu
  Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri T.C. Kimlik Numarası ve Hayat Eve Sığar
  (HES) kodu ile sorgulanacak kişilerin yeni korona virüs kapsamında riskli/risksiz bilgisinin
  Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol ile sağlanan servislerle aktarılması faaliyetlerinin
  icrası, gibi amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve söz konusu kanun
  uyarınca kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde kişisel veriler işlenebilecektir.
  HES Kodu uygulaması Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi
  işlemlerde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hususu açısından herhangi bir risk taşıyıp
  taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. HES uygulamasının
  kullanılması vasıtasıyla HES Kodu’nun alınabilmesi için, ilgili kişinin adı soyadı, yaşı,
  cinsiyeti, konum bilgisi ve iletişim bilgisi gibi kişisel verileri ile kişinin özel nitelikli kişisel
  verisi olan geçmiş ve mevcuttaki sağlık bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel
  Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) 6. maddesi uyarınca; özel nitelikli kişisel verilerin
  işlenebilmesi için ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızasının alınması veya kanuni istisnaların
  bulunması gerekmektedir.

  d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
  Kişisel verileriniz 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar
  uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm
  beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile
  yapacağınız bildirimlerle, Kurumumuz, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Mobil
  Uygulamalar, Çağrı Merkezi gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda
  olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

  e. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,
  iştiraklerimize, işletmelerimize, kanunen yetkili kamu kurumu, kuruluşu ve özel kişilere,
  yüklenicilerimize, adli makamlar ve kolluk kuvvetlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.
  maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.
  Mevzuatta yer alan istisnai durumlar dışında, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler,
  veri sahibinin açık rızası olmadan, kurumumuz tarafından diğer gerçek veya tüzel kişilere
  aktarılmamaktadır.

  f. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mersin.bel.tr internet
  adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Gaziosmanpaşa Belediyesi Kişisel Verilerin
  Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Belediyemize iletmeniz
  durumunda Belediye talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
  sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Belediye
  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu
  kapsamda kişisel veri sahipleri;
  - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  - Kişisel verilerin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
  isteme,
  - 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
  rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
  silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
  zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  KVK Kapsamında Açık Rıza Beyanı
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir
  gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun
  kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri
  sahibinin açık rızası gerekmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  kapsamında, GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ’ ne tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya
  elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak
  üzere aşağıda detayları verilen her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin yasadaki
  esaslar çerçevesinde GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ tarafından toplanmasına,
  kaydedilmesine, paylaşılmasına, işlenmesine ve saklanmasına peşinen izin verdiğimi
  kabul, beyan ve taahhüt ederim.
  - Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya
  tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan
  şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; Ad-Soyad, T.C. Kimlik
  Numarası, Uyruk Bilgisi, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet,
  Özgeçmiş gibi bilgileri içeren Ehliyet, Nüfus Cüzdanı ve Pasaport gibi belgeler ile Vergi
  Numarası, SGK Numarası, Kredi Kart Bilgileri, İmza Bilgileri, Taşıt Plakası vb. bilgiler,
  - Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya
  tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan
  şekilde işlenen; Telefon Numarası, Adres, E-Mail Adresi, Faks Numarası, IP Adresi gibi
  bilgiler,
  - Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya
  tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan
  şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan
  kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; Kamera Kayıtları, Parmak İzi Kayıtları ve
  Güvenlik Noktasında Alınan Kayıtlar,
  - Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; Fotoğraf ve Kamera
  Kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri
  içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,
  - Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya
  tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan
  şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. Maddesinde belirtilen veriler
  (örn. Kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)
  - Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya
  tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan
  şekilde işlenen; GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ’ ne yöneltilmiş olan her türlü talep veya
  şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,
  GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında
  yukarıdaki Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve anladım.