Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

geri
Kentsel Dönüşüm MüdürlüğüKentsel Dönüşüm Müdürlük FotoğraflarıMüdür : Mahmut Ersin Gökalp

Görevler

Müdürlüğümüz Görevleri;

• Gaziosmanpaşa Belediyesi sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesi, TOKİ tarafından 775 Sayılı Yasa ve 6306 sayılı Yasa ve Yönetmelikler kapsamında Belediyemizce yapılacak çalışmaları yürütmek.
• Müdürlüğün stratejik planını hazırlamak.
• Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.
• Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlamak.
• Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. bastırmak,  ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Dönüşüm/Dönüşüm Kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak.
• Gaziosmanpaşa İlçesi genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya yaptırmak.
• Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içinde, 1/5000 ölçekli nazım imar planı gereği 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlayarak onay sürecini takip etmek.
• Onaylanan imar planları doğrultusunda arsa ve arazi düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, yapılan parselasyon planlarını inceleyerek encümen karar alması için, Başkanlık Makamına sunulmak üzere müdürlük makamına iletmek, onaylanan belgeleri tapuya tescil işlemlerinin sağlanması amacıyla gerekli kurumlara iletmek.
• Kentin ihtiyaçları ve sağlıklı kent kriterleri doğrultusunda Dönüşüm, estetik ve tekniği bir araya getirerek, sağlıklı kent ilke ve politikalarının mekâna yansıtılmasını hedefleyen projeler (her türlü hizmet, sosyal ve kültür içerikli projeler, altyapı ve üstyapı projeleri, kapalı ve açık spor alanları, sokak, meydan ve çevre düzenleme projeleri vs.) hazırlamak veya hazırlatmak.
• Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar üretmek, cephe dönüşümleri, cephe ıslah proje çalışmaları yapmak, kent mobilyalarının yerleşim düzeni ve seçimi, yeşil alan, meydan, sokak, tretuvar düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekân kalitelerini arttıracak araştırma yapmak, inceleme amacına yönelik yurtiçi ve yurtdışı teknik geziler yapmak.