Akife Sesleniş BannerKasım Vergi ÖdemeGop Kart Banner

Hukuk İşleri Müdürlüğü

geri
Müdür : Av.Selda Yavuzer

Görevler

Müdürlüğümüz Belediye Başkanımızın, Belediye tüzel kişiliği adına verdiği vekaletname gereğince 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince hizmet vermekte yargı mercileri ile icra daireleri, tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde Gaziosmanpaşa Belediyesi Tüzel Kişiliğini temsil etmektedir. Belediyemiz tarafından açılan veya belediye aleyhine açılan davaların takipleri yapılarak lehimize sonuçlandırılması yönünde bütün hukuki prosedürler işletilmektedir. UYAP (Kurum/Avukat Portal) sistemi ve Bilgi İşlem Müdürlüğümüzce temin edilip güncellenen GOPNET sistemi kullanılarak taraf olduğumuz tüm hukuki ihtilafların idaremizin hukuki menfaatine uygun, hızlı, etkin, verimli ve ekonomik şekilde sonuçlandırılması sağlanmaktadır. Mevzuat takibi yapılarak yasal değişiklikler dikkate alınmak suretiyle leh/aleyhimize açılan tüm dava dosyalarına beyanlarımız ivedilikle sunulmaktadır. Kurum içerisinde diğer birimlerle istişari toplantılar/görüşmeler yapmak suretiyle hukuki ihtilaf doğmadan çözüm üretilebilmesi için yol gösterici faaliyetlerde bulunarak dava sayısının azaltılmasını sağlayıcı çalışmalar yapılmaktadır. Gerek verdiğimiz istişari mahiyetteki hukuki görüşler, gerekse düzenlediğimiz istişare değerlendirme toplantıları ile mevzuat değişiklikleri ve yüksek yargı kararlarının icracı Müdürlükler ile birlikte değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra ilgisine göre Bakanlıklar, Birlikler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri, iktisadi kuruluşların hukuk müşavirlikleri  vb. Kurum ve kuruluşlar ile irtibatlı ve istişareli olarak güncel hukuki sorunlara ilişkin etkin çalışmalar yapılmaktadır. Meri mevzuat çerçevesinde, hukuka bağlı kalarak adaletin tecelli etmesi noktasındaki çalışmalarımız tüm yargı merci ve makamlarında kurumumuz lehine etkili, verimli ve ekonomik sonuçlar almak amacıyla devam etmektedir.