Farika Web BannerEl Sanatları BannerYeni Spor KayıttCumhuriyet KoşusuSanat Akademisi Güz Dönemi Kayıtları

Fen İşleri Müdürlüğü

geri
Müdür : Kazım Volkan Özge

Görevler

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Müdürlük 3 ana birimden oluşmaktadır.

1- İnşaat İşleri  Birimi

     Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları, kültür merkezleri, sağlık ve sosyal içerikli binalar, spor tesisleri vb. üst yapı yapım işleri ile Belediyemizin mülkiyetinde bulunan hizmet binaları ile ilgili kanun ve mevzuat sınırları içerisinde ihtiyaç duyulduğunda diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hizmet binalarının bakım ve onarımı ile ilgili yatırımları hazırlamak, ihale dosyalarını düzenlemek, ihale yapmak ve yapılan ihaleleri kontrol etmek.

Çalışma Esası:

- Yukarıda adı geçen işlerle ilgili ihale dosyaları hazırlanır, teknik elemanlar tarafından yürütülür.

- Teknik eleman sorumlu olduğu işin mahallindeki çalışmaları bizzat kontrol eder, yapılan eksik ve değişiklikleri takip edip sözleşme gereği kuralları uygular.

- Periyodik aralıklarla veya iş sonunda talep edilen hakediş dosyalarını tanzim ve tetkik edip, uygun gördüğü takdirde, Mali İşler Müdürlüğü'ne göndermek üzere Müdürlük Makamına sunar.

2 - Proje Birimi

İlçemizde yapılacak yatırımlarla ilgili araştırma inceleme yapmak,

Plan değişikliği teklifleri yapmak,

Yapılacak hizmet binalarının avan proje ve etüt çalışmaları yapmak,

Kavşak etütleri, dere ıslah, yol çalışma güzergah etütleri yapmak,

Proje ihaleleri yapmak,

Proje yarışmaları düzenlemek ve prosedürü takip etmek,

Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ile koordinasyon sağlamak ve irtibatlı çalışmak,

Bölgemizde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yatırımların ön inceleme teklif ve proje süreçlerini takip etmek,

Belediyemiz dışındaki tüm Kamu kurumları ile (İETT, İGDAŞ, İMMO, İSKİ, BEDAŞ, Kaymakamlık, Valilik) bölgemizi ilgilendiren yatırımlarla ilgili bağlantı kurmak ve yazışmalar yapmak,

Müdürlüğümüzce ihale edilecek yatırımlara, mimari etüt ve proje bazında teklifler ve çalışmalar sunmak.

Çalışma Esası:

Yukarıda adı geçen işlerle ilgili olarak ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli araştırma, (İmar durumu ,mülkiyet) inceleme ve etüt çalışması ile fizibilite çalışması yapılarak karar verilir ve  üst makama sunulur. Karar aşamasından sonra uygulamaya yönelik olarak (ihale hazırlama ,proje hazırlama, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile  irtibat  vs)  işlemler başlatılır.

3 – Evrak Kayıt ve Arşiv İşleri Birimi:

Bu serviste Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer birimlere ait tüm evrak kayıt giriş ve çıkışları Belediye Bilgi Yönetim sistemi üzerinden koordineli bir şekilde yapılır. Kurum içi ve dışına gönderilecek resmi yazıların sistem üzerinden giriş ve çıkışları yapılır. İşlemi biten dosyaların arşiv nüshaları muhafaza edilir.

Fen İşleri personeli ile ilgili her türlü özlük bilgileri arşivlenir ve takip edilir.

Çalışma Esası :

- Fen İşleri bünyesindeki birimlerin yazışmalarını, kayıtlarını ilgili birim ve kontrol mühendislerine dağıtımı yapılır.

- Vatandaşlardan gelen dilekçe ve talepleri kayda alarak ilgili makamlara iletmek cevabı yazışmaların çıkış ve gönderilme işlemlerini yapmak.

- Arşivde hıfz edilecek evrak ve dosyaları takip edip, ilgili evrakları dosyaları ile birleştirerek arşivlemektir.