Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm Anahtar Teslim BannerYapılandırma Eylül BannerKentsel Planlar BannerAfet Yönetim Merkezi BannerGençlik Merkezi Banner

Bağlarbaşı Mahallesi Ek Bölgesi Riskli Alanı (Bölge 13)

geri

Söz konusu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 10.05.2016 gün ve 29351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.04.2015 tarihli ve 2015/7601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir.

Bölgenin riskli alan ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davada yapılan yargılama neticesinde, Danıştay 14. Dairesinin 2015/5166 E. sayılı kararı ile iptaline karar verilmiştir. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2017/304 E. 2017/1032 K. sayı ve 08/03/2017 tarihli kararı ile söz konusu iptal kararının, sadece davacılara ait taşınmazlar yönünden onanmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Gelinen noktada söz konusu alanda riskli alan kararı sonrası plan değişikliği yapılmamıştır. Dolayısı ile yürürlükte olan 07.08.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli TEM Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı doğrultusunda uygulama yapılmasına ilişkin 08.02.2019 tarihli Başkanlık Oluru ile söz konusu alanda imar faaliyetleri yapılmasının önü açılmıştır.

Tüm Kentsel Dönüşüm Haritası

Riskli Alan Sınırı

Bölgeye Ait İstatistik Bilgiler